Standpunten 50PLUS

Pensioen, zorg, wonen, werk: de standpunten van 50PLUS

Hoe denkt 50PLUS over koopkracht, pensioenen en de AOW? En over zorg, wonen en werkgelegenheid? In de standpunten legt 50PLUS vanzelfsprekend de nadruk op 50-plussers, omdat die de afgelopen jaren het meest hebben ingeleverd.

Ballonnen 65AOW

50PLUS wil de AOW-leeftijd terug naar 65 jaar. Dat de AOW dan onbetaalbaar dreigt te worden, is een fabeltje. Het is een politieke keuze om de AOW-leeftijd weer omlaag te brengen. En die politieke keuze wil 50PLUS maken!

Het koopkrachtverschil tussen werkenden en mensen die in de AOW zitten is de afgelopen jaren fors toegenomen. 50PLUS wil maatregelen om dat verschil in koopkracht goed te maken, om te beginnen met een verhoging van 2 procent om alvast iets van die kloof te dichten.

50PLUS is fel tegen nadelige wijzigingen in het belastingstelsel voor AOW-gerechtigden. We zien een toename van fiscale discriminatie, met name leeftijdsdiscriminatie. 50PLUS is daar sterk tegen gekant!

PENSIOEN

Vriend en vijand zijn het er over eens: het Nederlandse pensioenstelsel behoort tot één van de beste ter wereld. 50PLUS wil niet dat ons pensioenstelsel op de schop gaat. Handen af van het huidige stelsel en behoud solidariteit, collectiviteit en verplichtstelling!

50PLUS wil dat de pensioenen geïndexeerd worden. Dat kan, want er zit méér dan genoeg geld in de kassen van de pensioenfondsen en de meeste fondsen maken een prachtig rendement op de hen toevertrouwde gelden. Het pensioen is uitgesteld loon, geen financieel product. 50PLUS heeft een initiatiefwetsvoorstel ingediend om kortingen op de pensioenen in 2020 voor zo’n tien miljoen deelnemers en gepensioneerden te voorkomen. Stop de pensioenroof: géén kortingen van de pensioenen, wél indexeren!

Euromunten en briefjeKOOPKRACHT

50PLUS vindt dat de koopkracht van ouderen hersteld moet worden en gelijke tred moet houden met die van werkenden. Want de koopkracht van gepensioneerden blijft al jarenlang sterk achter, enerzijds door het niet indexeren en zelfs korten van pensioenen en anderzijds omdat het beleid van de kabinetten-Rutte negatief heeft bijgedragen aan de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden. AOW’ers hebben veel minder dan werknemers gedeeld in de toename van de welvaart.

De gemiddelde kloof tussen de koopkracht van werknemers en gepensioneerden is in de periode van 2000 tot 2015 opgelopen tot wel 30 procent. 50PLUS wil maatregelen om dat gigantische koopkrachtverschil goed te maken.

WERKLOOSHEID

Geen enkele werkzoekende mag afgeschreven worden. 50PLUS staat vooral op de bres voor de iets oudere Nederlanders. Zij kunnen vaak heel moeilijk een (nieuwe) baan vinden, terwijl hun kennis en ervaring juist van onschatbare waarde zijn op de arbeidsmarkt.

50PLUS pleit voor mogelijkheden om kennis op peil te kunnen houden of om tijdig te kunnen om- of bijscholen naar een kansrijk beroep. We strijden ervoor dat ook 55-plussers gebruik moeten kunnen maken van het Levenlangleren-krediet.

50PLUS is onder meer ook voor maatwerkbegeleiding door een persoonlijke coach van het UWV en voor het financieel ontlasten van werkgevers bij het in dienst nemen van senioren.

LEEFTIJDSDISCRIMINATIE

50PLUS is tegen leeftijdsdiscriminatie in alle wet- en regelgeving, landelijk en lokaal. Op korte termijn wil 50PLUS dat leeftijdsdiscriminatie wordt opgenomen in het Wetboek van Strafrecht, net zoals discriminatie op grond van ras, godsdienst of geslacht. Op lange termijn moet leeftijdsdiscriminatie als term in de Grondwet komen.

DorpstraatjeWONEN

De overheid wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Dan moet het woningbestand wel op orde zijn. Daarom pleit 50PLUS voor voldoende en geschikte seniorenwoningen, die bovendien betaalbaar zijn.

Woningcorporaties moeten meer ruimte krijgen om te investeren. 50PLUS is tegen de verhuurderheffing; appartementen en woningen worden daardoor veel te duur voor grote groepen Nederlanders, met name voor ouderen die alleen AOW ontvangen. Het afschaffen van de verhuurderheffing kan wat 50PLUS betreft betaald worden door het behouden van de dividendbelasting.

De jaarlijkse huurverhoging dient te worden beperkt en de totale woonlasten kunnen door het gebruik van moderne technieken dalen. Overheid en bedrijfsleven worden verplicht hiertoe samen te werken.

ZORGSTELSEL

De marktwerking in de zorg moet worden teruggedraaid. De huidige rol van zorgverzekeraars voor wat betreft de basisverzekering wordt beëindigd. 50PLUS wil dat het eigen risico wordt afgeschaft; een eerste stap daarbij kan een verlaging naar maximaal 200 euro zijn.

50PLUS wil een gemeentelijk basispakket met daarin thuiszorg, mantelzorgondersteuning en dagbesteding. Hierdoor wordt een einde gemaakt aan de ongewenste verschillen in voorzieningen tussen gemeenten.

EUROPESE UNIE

50PLUS wil een pas op de plaats maken met de Europese Unie. Uitganspunt is: niet meer, wel beter. Dus minder regelgeving en de taken beperken tot economisch en monetair beleid, milieu- en energiebeleid en zaken op het gebied van veiligheid, defensie en buitenlands beleid, waaronder migratie.

► Klik hier voor alle standpunten van 50PLUS